Trang chủ » Thư viện thơ ca
Thư viện thơ ca

Bắc Kim Thang Dân ca Nam Bộ

Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.

(Sưu tầm)